Bình minh

p align="center">

Lớp 5 - Bài - N71goại ngữ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Chung (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:46' 02-05-2016
Dung lượng: 9.7 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người


Welcome to our English class.
Teacher :Nguyen Thi Phuc
5A
Lien Hiep primary school.
Game
Chained game
Unit 7 : My Health
38thPeriod : Section B 1, 2 ,3 ( Page 70,71)
Wednesday, January 20th 2016
Wednesday, January 20th 2016
Unit 7: My Health
38th Period: Section B 1, 2 ,3 ( Page 70,71)
1. Listen and repeat:
Model sentences:
A : I have a headache.
B : You should take some aspirins.

Mother : What’s the matter ,dear ?
Mai : I have a headache , Mum .
Mother : You should take some aspirins.
Mai : Thanks , Mum.
*Should : nên =>khuyên ai nên làm gì (vấn đề về sức khỏe ).
*Should not = shouldn’t => khuyên ai không nên làm gì ( vấn đề về sức khỏe ).
*Vocabulary
see a doctor: đi khám bệnh
take : uống ( thuốc )
take some aspirins: uống thuốc aspirins
a cold: cảm lạnh
*Check vocabulary:
What and Where
2.Let’s talk.
*Practice
I have ……………..
You should …………………….
a fever / see a doctor
a cough / not go to school
a headache /
take some aspirins
a cold / not go out
a fever
see a doctor
a fever / see a doctor
I have…………..
a fever
You should…………....
see a doctor
a cough / not go to school
I have……………..
a cough
You should………….....
not go to school
a headache / take some aspirins
I have……………
You should……………...
a headache
take some aspirins
a cold / not go out
I have……………..
You should………………
a cold
not go out
3. Listen and check
1. Linda can’t go to school today.
2. She has a toothache.
3. She should go to the dentist.
4. She shouldn’t go out.
T
F
Exercise : Complete the sentences , using should or shouldn’t .
1. A : I have a stomachache .
B : You……………….eat too much .

2. A : I have a cough.
B : You………………… keep warm.

3. A : I have a toothache.
B : You…………………eat too many candies.

A : I have a headache.
B : You………………...take some aspirins.

A : I have a sore throat.
B : You…………………drink cold water.
shouldn’t
should
shouldn’t
should
shouldn’t
4.Summary
I have…………….
You should………………………..
You shouldn’t…………………….
a fever
take some aspirins
go to school
5.Homelink
Give advide using:
* You should / shouldn’t…………
with your family members at home .
Thank you ! See you again! Good bye!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Nhúng mã HTML